Impozitele şi taxele locale stabilite pentru anul 2011

Impozitele si taxele locale  stabilite pentru  anul 2011 

 

  Art. 1.Impozitul pe cladiri in cazul contribuabililor persoane fizice se determina prin aplicarea cotei de 0,1% la valoarea de impozabile a cladirii determinate potrivit criteriilor si normelor de evaluare propuse mai jos :

 

 

 

Tipul cladirii

 

Valoarea impozabila –lei/mp

Cu instalatii de apa, canalizare,inst.electrica si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, inst. electica, incalzire

A. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic

 

 

806

 

 

478

B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, piatra naturala din caramida nearsa, valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/ sau chimic 

 

219

 

137

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic

 

137

 

123

D. Cladire anexa cu peretii exteriori din lemn  din piatra naturala ,caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte materiale supuse unui tratament termicsi/ sau chimic

 

 

82

 

 

54

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/ sau mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladirii prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisil si/ sau mansarda, utilizate in alte scopurii decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

 

 

Art.2.(1)Valoarea impozabila a cladiri determinata se reduce in functie de anul terminari acesteia:

  a) cu 20% pentru cladirea cu o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;   

   b) cu 10% pentru cladirea cu o vechime intre 30-50 ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta .

 

 c) In cazul cladiri utilizate ca locuinta a carei suprafata construita depaseste 150 mp,valoarea impozabila a acesteia,determinata in urma aplicariiprevederilor alin.(1)-(7), se majoreaza cu 5% pentru fiecare 50 mp sau fractiune din acestea.

    (2) Pentru cladiri, impozitul se calculeaza prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator zonei si gradului in care a fost incadrata localitatea , respectiv : Zona A rangul localitati IV coeficientul de corectie este de 1,1  , Zona B rangul V reprezentand satele apartinatore ( sat Moara de jos si Finatele), coeficientul de corectie este de 1,00

(3)Pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ - teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, dupã caz, persoanelor juridice, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clãdiri, care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţii similare impozitului pe clãdiri.»

(4)Persoanele fizice care au în proprietate douã sau mai multe clãdiri datoreazã un impozit pe clãdiri, majorat dupã cum urmeazã:

a) cu 65% pentru prima clãdire în afara celei de la adresa de domiciliu;

 b) cu 150% pentru a doua clãdire în afara celei de la adresa de domiciliu;

 c) cu 300% pentru a treia clãdire şi urmãtoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

 Nu intrã sub incidenţa acestui  aliniat  persoanele fizice care deţin în proprietate clãdiri dobândite prin succesiune legalã.

 În cazul deţinerii a douã sau mai multe clãdiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determinã în funcţie de ordinea în care proprietãţile au fost dobândite, aşa cum rezultã din documentele ce atestã calitatea de proprietar.

 

Art.3. Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan- terenuri cu constructii :

 

 

Nivelurile impozitului/taxei pe rangurii de localitatilei/ ha

Zona in cadrul localitatii

Sat Taureni- Rang IV

Sat Fanate si Moara de Jos- Rang V, Zona B

A

766

613

 

 

    Art.4. Impozitul si taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decit cea cu constructii,impozitul pe teren se stabileste prin imultirea suprafetei terenului,exprimat in ha,cu suma corespunzatoare prevazuta  in tabelul  de mai jos :

 

 

Nr.

Crt.

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate in intravilan  (orice alta categorie de folosinta decat cea de teren de condtructii)

 

Zona lei/ha

A

  B

1.

Teren arabil

24

18

2.

Pasune-fineata

18

16

3.

Vie

40

30

4.

Livada

46

40

5.

Padure sau alt teren cu veg.forestiera

24

18

6.

Teren cu ape

13

11

7.

Drumurii si cai ferate

X

X

8.

Teren neproductiv

X

X

 

  Suma stabilita conform tabelului de mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator tabelului urmator.

 

RANGUL LOCALITATI

COEFICIENTUL DE CORECTIE

IV

1,10

V

1,00

 

  Art.5.Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilanul localitati se stabileste prin inmultirea numarului de hectare cu suma corespunzatoare clasei de calitate si categoriei de folosinta, conform tabelului  de mai jos  :

 

 

IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN  lei / ha.

Zona  A

Zona  B

Nr.

Crt.

 

 

 

 

 

 

1.

Teren cu constructii

27

24

2.

Teren arabil

43

41

  3. 

Pasune-Fineata

24

22

4.

Vie pe rod

48

46

5.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

6.

Livada pe rod

  48

46

7.

Livada pana la intrarea pe rod

  X

X

8.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

  14

12

9.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de productie 

X

X

10.

Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole   

5

4

11.

Teren cu amenajarii piscicole

29

27

12.

Drumuri si cai ferate

X

X

13.

Teren neproductiv

X

X

 

Art.6.Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice -Se calculeaza prin aplicarea unei cote  de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.

(1)Cota de impozitare  este de 1% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, incepand cu anul 2011.

(2)Valoarea de inventar a clãdirii este valoarea de intrare a clãdirii în patrimoniu, înregistratã în contabilitatea proprietarului clãdirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul unei clãdiri care a fost reevaluatã, conform reglementãrilor contabile, valoarea impozabilã a clãdiri este valoarea contabilã rezultatã în urma reevaluãrii, înregistratã ca atare în contabilitatea proprietarului - persoanã juridicã.

(3)In cazul cladirilor care nu au fost reevaluata in ultimi 3 ani, cota impozitului pe cladire este stabilita de Consiliul Local  fiind de  5 % aplicata la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (1).

(4)Pentru terenurile proprietate publica si privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrarea sau in folosinta regiilor autonome, societatilor comerciale, societati si a altor persoane juridice utilizate in alte scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura se abordeaza taxa pe teren in conditiile prevazute anterior.

Art.7.Impozitul asupra mijloacelor de transport

(1)Taxa asupra mijloacelor de transport cu tractiune mecanica este anuala si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport, sau pentru fiecere grupa de 200 centimentri cubi sau fractiune din aceasta,conform tabelului de mai jos :

 

Tipuri de autovehicule

Lei/an  200 cm 3 sau fractiune

1.Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la 1600 cm 3 inclusiv

 

8

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cm3 si 2000 cm3 inclusiv

18

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv

72

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze

24

7.Alte autovehicole cu tractiune mecanica cu masa maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv

 

30

8.Tractoare inmatriculate

18

 

(2)Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a 50 % din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere.

 

A.« Numărul  axelor şi masa totală  maximă autorizată «  din tabelul prevăzut la alin. 4 art.263 din Codul  fiscal  se modifică astfel :

Numãrul axelor şi masa totalã maximã autorizatã    

 

I.    Vehicule cu douã axe 

   

1.    Masa de cel puţin 12 tone, dar mai micã de 13 tone 

   

2.    Masa de cel puţin 13 tone, dar mai micã de 14 tone 

   

3.    Masa de cel puţin 14 tone, dar mai micã de 15 tone 

   

4.    Masa de cel puţin 15 tone, dar mai micã de 18 tone 

   

5.    Masa de cel puţin 18 tone 

 

II.    Vehicule cu 3 axe 

   

1.    Masa de cel puţin 15 tone, dar mai micã de 17 tone 

   

2.    Masa de cel puţin 17 tone, dar mai micã de 19 tone 

   

3.    Masa de cel puţin 19 tone, dar mai micã de 21 tone 

   

4.    Masa de cel puţin 21 tone, dar mai micã de 23 tone 

   

5.    Masa de cel puţin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 

   

6.    Masa de cel puţin 25 tone, dar mai micã de 26 tone 

   

7.    Masa de cel puţin 26 tone 

 

III.    Vehicule cu 4 axe 

   

1.    Masa de cel puţin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 

   

2.    Masa de cel puţin 25 tone, dar mai micã de 27 tone 

   

3.    Masa de cel puţin 27 tone, dar mai micã de 29 tone 

   

4.    Masa de cel puţin 29 tone, dar mai micã de 31 tone 

   

5.    Masa de cel puţin 31 tone, dar mai micã de 32 tone 

   

6.    Masa de cel puţin 32 tone 

 

  B.Coloana Numãrul axelor şi masa totalã maximã autorizatã din tabelul prevãzut la alin. (5) al art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se modificã  astfel :

 

    Numãrul axelor şi masa totalã maximã autorizatã    

 I.    Vehicule cu 2+1 axe 

   1.    Masa de cel puţin 12 tone, dar mai micã de 14 tone 

   2.    Masa de cel puţin 14 tone, dar mai micã de 16 tone 

   3.    Masa de cel puţin 16 tone, dar mai micã de 18 tone 

   4.    Masa de cel puţin 18 tone, dar mai micã de 20 tone 

   5.    Masa de cel puţin 20 tone, dar mai micã de 22 tone 

   6.    Masa de cel puţin 22 tone, dar mai micã de 23 tone 

   7.    Masa de cel puţin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 

   8.    Masa de cel puţin 25 tone, dar mai micã de 28 tone 

   9.    Masa de cel puţin 28 tone 

 II.    Vehicule cu 2+2 axe 

   1.    Masa de cel puţin 23 tone, dar mai micã de 25 tone 

   2.    Masa de cel puţin 25 tone, dar mai micã de 26 tone 

   3.    Masa de cel puţin 26 tone, dar mai micã de 28 tone 

   4.    Masa de cel puţin 28 tone, dar mai micã de 29 tone 

   5.    Masa de cel puţin 29 tone, dar mai micã de 31 tone 

   6.    Masa de cel puţin 31 tone, dar mai micã de 33 tone 

   7.    Masa de cel puţin 33 tone, dar mai micã de 36 tone 

   8.    Masa de cel puţin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 

   9.    Masa de cel puţin 38 tone 

 III.    Vehicule cu 2+3 axe 

   1.    Masa de cel puţin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 

   2.    Masa de cel puţin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 

   3.    Masa de cel puţin 40 tone 

 IV.    Vehicule cu 3+2 axe 

   1.    Masa de cel puţn 36 tone, dar mai micã de 38 tone 

   2.    Masa de cel puţin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 

   3.    Masa de cel puţin 40 tone, dar mai micã de 44 tone 

   4.    Masa de cel puţin 44 tone 

 V.    Vehicule cu 3+3 axe 

   1.    Masa de cel puţin 36 tone, dar mai micã de 38 tone 

   2.    Masa de cel puţin 38 tone, dar mai micã de 40 tone 

   3.    Masa de cel puţin 40 tone, dar mai micã de 44 tone 

   4.    Masa de cel puţin 44 tone 

(3) Compartimentul  contabilitate,impozite şi taxe  va stabili  impozitul /taxa  datorată  pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevãzutã la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu  suma stabilită prin hotãrâre de  Guvern.

(4)Impozitul pe mijloc de transport datorate catre bugetul local se plateste in doua transe egale, pană la 31 martie prima transa iar a doua transa pana la 30 septembrie.

 

Art.8.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora, de suprafata terenurilor sau de natura serviciilor prestate astfel:

 

I.Pentru eliberarea certificatelor de urbanism

a)  pana la 150 mp inclusiv : 4,5  lei

b)  intre 151 mp si 250 mp inclusiv : 5,5  lei

c)  intre 251 mp inclusiv si 500 mp inclusiv :7 lei

d)  intre 501 mp si 750 mp inclusiv : 9 lei

e)  intre 751 mp si 1000 mp inclusiv :  11 lei

f)  peste 1000 mp. 12+0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste 1000 de mp.

Taxele de mai sus  se aplica si in cazul  eliberarii Certificatului de urbanism  pentru acord de dezmembrare -parcele- persoane fizice si juridice.

 

Art.9 .Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform tabelului de mai sus.

Art.10 .Pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru orice alta constructie decat cea prevazuta in alt alineat la alt articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv instalatiile aferente.

Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

  Art.12 .Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, totala sau partiala unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea de impozitare a constructiei,stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza afii demolata.

 

Art.13. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari ridicari tipografice precum si a altor exploatari se calculeaza inmultind nr. de mp. de teren afectat de foraj sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local  7 lei  pentru fiecare mp afectat.

 

Art.14 .Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor,este  de 7 lei ,pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.

Art.15. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrari de racordari si  bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de Consiliul Local  este de 11 lei  pentru fiecare racord.

Art.16 .Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de constructie este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberare.

Art.17 .Taxa pentru eliberarea autorizatiei pentru activitati economice din mediul rural este de 12 lei .

Art.18. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare este de 18 lei  ..

Art.19. Taxa pentru eliberare/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii desfasurate potrivit clasificari CAEN in clasa 5530-5540 de alimentatie publica este de  200 lei.

   Art.20. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este  de 40 lei  iar viza trimestrială este de 15 lei. 

   Art.21. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

a)  in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, este de 28 lei /m.p. sau fractiune de mp.

b)  in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate  este de 20 lei/mp. sau fractiune de mp

 

    Art.22.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa  este de 8 lei.

    Art.23.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre  primari   este de 12 lei.

 

     Art.24. Impozitul pe spectacole: se stabileşte  pentru fiecare zi  de manifestare artistică  sau de activitate distractivă  , prin înmulţirea numărului  de metri  patraţi  ai suprafeţei incintei  videotecii  sau  discotecii  cu  suma stalibită  :

 

a)  in cazul videotecilor :  2 lei inclusiv.

b)  in cazul discotecilor :  2 lei inclusiv.

 

Alte taxe locale

 

Art.25.Taxa tehnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice este de 13 lei/zi si pentru comerciantii ambulanti şi  10 lei  /m.p.pentru  ocuparea domeniului public.

Art.26.Taxa anuala  pentru vehicole  lente este   de  10  lei/an.

 

Taxe extrajudiciare de timbru

 

  Art.27.Pentru eliberarea  certificatelor ,adeverintelor si  oricaror  altor inscrisuri prin care  se atesta  un fapt sau o situatie , cu exceptia  acelor acte pentru care se platesc  o  alta taxa extrajudiciara de timbru  mai mare taxa este de 1 leu.

Art.28.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal, taxa este de 1 leu.

  Art.29.Certificarea transmisiunii  proprietatii asupra animalelor, pe cap de animal,bilete de proprietate:

-Pentru animale sub 2 ani  taxa este de 1 leu.

-Pentru animale peste 2 ani taxa este 3 lei.

  Art.30..Eliberarea certificatelor de atestare fiscala :5 lei

  Art.31.Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului :12 lei, transcrierea la cerere ,in registrele de stare civila ,desfacerea casatoriei  taxa este de 1 leu.

  Art.32.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse, deteriorate  :1 leu.

Pentru inregistrarea la cerere in acte de stare civila desfacerii casatoriei 1 leu.

Art.33.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de Consiliile Locale  taxa este  de 10  lei pentru fiecare mp. sau fractiune de mp.

 

Sanctiuni

Art.34.Nivelul sanctiunilor prevazute de Codul Fiscal sunt  mentionate la art.294, si Hotararea Guvernului nr. 956/2009.

Scutiri  si facilitati comune:

Art.35. Pentru locuinta de domiciliu precum si pentru terenul aferent acesteia, Consiliul Local aproba scutiri, impozitului pentru urmatoarele categorii de persoane :

 

A.Sunt scutiti de plata impozitelor si taxelor locale urmatoarele persoane :

 

a) veteranii de razboi;

b) vaduvelor de razboi si vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit

c) persoanele fizice prevazute la art.1 al Decretului –lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte legi.

d) persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele invalide incadrate in  gradul I  de invaliditate.

e) veteranii , precum si vaduvele vateranilor de razboi nerecasatorite.

Această ultimă categorie de la lit. »e »  este scutită  şi  de la plata impozitului petru terenul «  extravilan arabil « , in suprafata de pana la 5 ha, conform Legii 303/13.11.2007  pentru modificarea si completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de razboi  şi  a Legii nr. 24/2010.

 

B.Scutirile prevăzute mai sus se acordă în condiţiile legislaţiei în vigoare  pe bază  de cerere însoţită  de documente justificative .