proiectul bugetului local pe anul 2011

ROMANIA

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TAURENI

 

 

PROIECT

H O T A R A R E

 

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2011

 

  Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

  Avand in vedere  prevederile Legii nr. 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul  2011  si  art. 20 alin. 1 lit.a din Legea nr.  273/2006 –privind finantele  publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

  Tinand cont de   Raportul  întocmit de  primar şi consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate 

  Văzând că  sunt îndeplinite  prevederile art.  6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică

  In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale

 

 

 

H O T A R E S T E:

 

 

  Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  in suma de  1.045.000  lei  atat la partea de Venituri  cat si la partea de Cheltuieli  conform  anexei  ce pace parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2.Se aproba bugetul institutiei publice din  venituri  proprii si subventii  din bugetul local  in suma de  32000 lei atat la cap. Venituri  cat si  la cap.  Cheltuieli.

  Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- finante  vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRIMAR

 

OLTEAN  OVIDIU

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  LA H.C.L . NR. ______________________

 

  1. I.  Veniturile bugetului local – 1.045.000 lei

  VENITURILE BUGETULUI LOCAL

 

 

DENUMIRE INDICATOR

BUGET 2010

BUGET 2011

PROCENT

 

1

2

3

4(3/2)

I

VENITURI PROPRII

182.000,00

170.000,00

93,41

II

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE

157.547,00

148.559,00

94,29

III

SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE

11.000,00

2.000,00

25.82

IV

SUME DEF.DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL DIN INSTITUTIILE DE INVATAMANT PREUNUVERSITAR DE STAT SI OBIECTE DE INVENTAR

446.000,00

306.000,00

  68,61

V

SUME DEF.DIN TVA PENTRU DREPTURILE ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP

97.000,00

64.000,00

55.17

 VI

COTE DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT PT.ECHILIBRARE BUGETE LOCALE

254.546,00

271.441,00

106,63

VII

COTE  DEF.DIN IMPOZIT PE VENIT

119.000,00

83.000,00

69,75

VIII

SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU AJUTORUL SOCIAL

74.000,00

-

-

   

 

  1. II.  Cheltuielile bugetului local

 

Cheltuielile sunt structurate pe secţiuni de funcţionare şi secţiuni de dezvoltare, pe părţi; capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli.

Secţiunile de funcţionare cuprind cheltuieli curente pentru realizarea atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege, specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale.

Cheltuielile curente sunt obligatorii şi se referă la cheltuielile de personal, cheltuielile materiale şi cu prestarea serviciilor, subvenţiile şi transferurile necesare realizării atribuţiilor şi competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

Cheltuielile de personal sunt în sumă de 86.931.000 lei ,din care pentru capitolul Învăţământ 63.382.000 lei (72,91%), pentru Asistenţă socială 4.600.000 lei (5,29%) .

  Fundamentarea, dimensionarea şi repartizarea cheltuielilor bugetului local pe destinaţii, respectiv pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, s-a efectuat în concordanţă cu atribuţiile ce revin, cu priorităţile stabilite, în vederea funcţionării şi în interesul colectivităţii locale.

 

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

SECTIUNEA FUNCTIONARE

 

 

Denumire indicator

Buget 2010

Facturi neachitate

Proiect buget 2011

Buget 2011

Procent

  1

  2

  3

4

  5(3+4)

6(5/2)

Total cheltuieli

1.252.000

  1.301

 

 

 

Cheltuilei de personal

  895.000

 

  634.000

634.000

70,83

Bunuri si servicii

  259.000

  1.301

  281.699

283.000

 

Transferuri catre inst.publice

  9.000

  -

 

  -

-

-

Asistenta sociala

  85.000

  -

  32.000

  32.000

38,82

Alte cheltuieli(burse)

  4.000

  -

  -

  -

  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

 

  SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 

Denumire indicator

Buget 2010

Facturi neachitate

Proiect buget 2011

Buget 2011

Procent

  1

  2

  3

4

  5(3+4)

6(5/2)

  Total Cheltuieli

  89.000

  17.985

  78.000

95.985

107,84

Cheltuieli de capital

  89.000

  17.985

  78.000

95.985

107,84

51.02. Autoritati executive si legislaive

  66.000

  -

  -

  -

  -

  Cheltuieli de capital

  66.000

  -

  -

  -

  -

65.02. Invatamant

  -

17.985

  -

  17.985

  1,00

 Cheltuieli de capital

 

17.985

  -

  17.985

  1,00

67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

  7.000

  -

  78.000

  78.000

 111,43

Cheltuieli de capital

  7.000

  -

  48.000

  48.000

 111,43

Transferuri catre institutii publice

  -

 

  30.000

  30.000

  -

 

70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 

  2.000

 

  -

 

-

 

  -

 

  -

84.02.TRANSPORTURI

  14.000

  -

  -

  -

  -

 

 

 

  Cheltuieli  pe  capitole au fost repartizate astfel:

 

Autoritati executive si legislative (cap.51.02) – s-a repartizat suma de 350.000 lei  din care suma de 240.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 120.000 lei pentru cheltuieli materiale.

Invatamant ( cap.65.02) – s-a repartizat suma de 364.000 lei din care suma de 304.000 lei pentru cheltuieli de personal ,suma de 40.000 lei pentru cheltuieli materiale si suma de 2.000 lei pentru  obiecte de inventar

  - suma de 18.000 lei a fost repartizara la cheltuieli de capital  pentru a achita factura restanta  reprezentand lucrarea,,termoizolatie la fata exterioara ,realizarea placarii soclului cu piatra de munte ,realizarea scarilor de acces in Scoala Generala clasele I-VIII.

Ordine publica si siguranta nationala (cap.61.02) –pentru cheltuieli de personal propunem a aproba suma de 15.000 lei

Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)- propunem a aproba suma de 16.000 lei  din care 14.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 2.000 lei pentru cheltuieli materiale.

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – la biblioteca s-a repartizat suma de 18.000 lei din care suma de 15.000lei pentru cheltuieli de personal si suma de 3.000 lei pentru cheltuieli materiale.

De la Camin Cultural buget local (cap.67.02)- propunem a aproba transferul de la bugetul local sumei de 30.000 lei ,la Camin cultural (buget institutii publice din venituri proprii si subventii din bugetul local,pentru a achita studiu de fezabilitate Camin Cultural.

La sport (cap.67.02) – propunem a aproba suma de 48.000 lei pentru achizitionarea unei teren in vederea construirii unei Sali de sport si plan,avize ,acorduri.

 

Asistenta sociala (cap.68.02)- s-a repartizat suma de 76.000lei care se repartizeaza: 

-  pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav s-a repartizat suma de -  46.000 lei.reprezentand salarii pe lunile ianuarie-martie 2011

-  suma de 30.000 lei –s-a repartizat pe titlu 57- ajutor social in numerar pentru plata indemnizatiilor .

-  suma de 2.000 lei – s-a repartizat la alte cheltuieli in domeniul asigurarilor sociale  pentru  ajutor incalzire locuinta cu lemne.

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem a aproba suma de 43.000 lei care a fost repartizata astfel:

-  suma de 40.000 lei pentru iluminatul public

-  suma de 3.000 lei pentru alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,cheltuieli materiale.

 

  La salubritate (cap.74.02 )- propunem a aproba suma de 38.000 lei pentru colectare si transport gunoi menajer.

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-

  -  suma de 36.000 lei sa fie aprobata la reparatii curente  pentru pietruire drumuri.

 

  TOTAL CHELTUIELI -1.045.000 LEI

  Pentru institutiile publice finantele din venituri proprii si subventii –Camin Cultural propunem a aproba suma de 32.000 lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, din care:

Cheltuieli pentru sectiunea de functionare  -2.000 lei-pentru cheltuieli materiale.

Cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare – 30.000 lei pentru achitare studiu fezabilitate.

 Fondul de rulment al anului 2010 reprezinta suma de - 1663 lei.