Bugetul local al comunei Tăureni aprobat pentru anul 2018

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CONSILIUL LOCAL

 

HOTARAREA NR.4

Din: 15.02.2018

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2018

 

            Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere  prevederile Legii bugetului de stat   nr. 2 /2018  ,coroborate cu    art. 19 alin. 1 lit.a  şi art. 20 alin.1  lit.a  , respectarea art.39 din Legea nr.  273/2006 –privind finanțele   publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

            Tinand cont de   Raportul  întocmit de   consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate  înregistrat   sub nr. 169/23.01.2018  , Raportul de specialitate nr. 349/14.02.2018 , Expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr.350/14.02..

            Luând în  considerare   Avizele favorabile ale  Comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

            In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale,actualizată

 

 

 

H O T A R Ă S T E:

 

 

            Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  pe anul 2018    in suma de  1.509.000  lei la partea de Venituri  si la partea de Cheltuieli  suma de 2.031.000 lei  ,conform  anexei  ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Bugetul alocat  Scolii Gimnaziale  Taureni  capitolul 65.02 ,,Invatamant” se aprobă  ca anexa la bugetul local : 67.000 lei.

            Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

BABĂ MIHAI

 

 

                                    Contrasemnează secretar

                                             Oltean Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 4/15.02.2018

 

 I .VENITURI :

 

-          cod 21A0402000  :suma de 86.000 lei

-          cod 21A110500 :suma de  16.000 lei

            -     cod 21A110200  :suma de 267.000lei  repartizata astfel:

 

 • - sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu  ajutorul de incalzire cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social   -6.000 lei
 • -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap  - 209.000 lei.
 • -sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantare stimulentelor educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate in scopul stimularii participarii la invatamantul prescolar – 5.000 lei
 • -suma de 47.000 leisume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielior materiale ,pregătire profesională și evaluarea periodică a elevilor precum și pt.cheltuieli prevăzute la art. bugetar bunuri și servicii pt.instituțiile de învățământ

            - Veniturile proprii   incasate : suma de -  289.000 lei

            - Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 93.000 lei

            -Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri : suma de 3.000 lei.

            -Sume repartizate prin Legea nr.2/2018  -anexa nr.8 :suma de 434.000 lei,repartizata astfel:

 

 • -sume alocate din cote 17,25% pentru asigurarea bugetului  minim de functionare cod.21A0402000  - 305.000 lei
 • -sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale- 129.000 lei

-sume primite de la FEADR Alba Iulia pt.plata avans TVA  Cod. 4303100 :305.000 lei  și Cod 4303100 :16.000 lei

              Total venituri -1.509.000 lei

 

II.CHELTUIELI

           SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

 

 • Administratia publica (cap.51.02) –suma de 630.000 lei  din care suma de 520.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 110.000 lei pentru bunuri si servicii. 
 • Invatamant ( cap.65.02) – 67.000 lei pentru  bunuri si servicii  

-Invatamant ( cap.65.02)-  suma de 5.000 lei la titlu 57.02: tichete sociale. 

 • Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)-  suma de 46.000 lei  din care 41.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 5.000 lei pentru bunuri si servicii. 
 • Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale(cap.61.02) - suma de 57.000 lei  din care 40.000 pentru cheltuieli de personal , suma de 7.000 lei pentru bunuri si servicii si suma de 10.000 lei pentru norma de hrana. 
 • Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – pt. biblioteca : suma de 2.000 lei pentru bunuri si servicii,intretinere curenta 
 • Camin Cultural (cap.67.02)-  suma de 2.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta. 
 • Servicii recreative si sportive – sport  : suma de 20.000 lei
 • Asistenta sociala (68.02)-  suma de 229.000 lei care se repartizeaza astfel :         

-          pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav :  suma de -  106.000 lei.

-          pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02:  suma  112.000 lei.

-          pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02: –suma de 11.000 lei.

 

 • Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - propunem a aproba suma de 48.000 lei care a fost repartizata astfel:

-          suma de 33.000 lei -iluminatul public,bunuri si servicii

-          suma de 5.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii .

-          suma de   10.000  - alimentare cu apa cheltuieli materiale

 

 • Protectia mediului(cap.74.02 ) :- suma de 56.000 lei repartizata astfel:

             - suma de 36.000 lei –pentru colectare,transport gunoi menajer si depozitare(salubrizare), bunuri si servicii,si pentru plata contributilei datorate.

             - suma de 20.000 lei  -pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale 

 • Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- propunem a aproba suma de 26.000 lei bunuri si servicii- reparatii curente ci cheltuieli materiale. 

              

            Total cheltuieli sectiunea de functionare-1.141.000 lei

III.Secțiunea de dezvoltare :

          -suma de 305.000 lei Titlul 58.04.repartizată pe capitole astfel :

 

a)cap.74.02(canalizarea si tratarea apelor reziduale)- 189.000  lei, retea publica de apa uzata.

b)cap.70.02(alimentare cu apa)- 82.000 lei ,retea publica apa potabila. 

c)cap. 84.02(drumuri si poduri)- 11.000 lei,modernizare strazi secundare. 

d)cap.65.02(invatamant)    - 23.000 lei .gradinita cu program prelungit. 

            -suma de 16.000 lei Titlu 71.02.Cheltuieli de capital :

 

a)cap.74.02(canalizarea si tratarea apelor reziduale)- 1.000  lei, retea publica de apa uzata.

b)cap.70.02(alimentare cu apa)- 1.000 lei ,retea publica apa potabila. 

c)cap. 84.02(drumuri si poduri)- 1.000 lei,modernizare strazi secundare. 

d)cap.65.02(invatamant)    - 2 .000 lei .gradinita cu program prelungit. 

      e)cap.70.02(servicii de dezvoltare publică ,locuințe ,mediu și ape) -11.000 lei pt.finalizarea Proiectului  sistem de iluminat public și manoperă de montaj

 

IV. EXCEDENT BUGETAR – în sumă  de  522.050,22 lei  se repartizează   astfel:

 

            

 • Pentru sectiunea de dezvoltare :

 

-Suma de 223.000 lei pentru realizarea proiectului ,,Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural”    repartizata la titlu 71 astfel:                                                                      

a)cap.74.02(canalizarea si tratarea apelor reziduale)-177.000 lei, retea publica de apa uzata.

b)cap.70.02(alimentare cu apa)- 18.000 lei ,retea publica apa potabila. 

c)cap. 84.02(drumuri si poduri)- 12.000 lei,modernizare strazi secundare. 

d)cap.65.02(invatamant)    - 16.000 lei .gradinita cu program prelungit. 

     

  -   Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02) :

-suma de 132.000 lei pentru cofinantare la investitia demarata prin P.N.D.L.  „Modernizarea drumului communal DC118” Comuna Taureni

 

- suma de 82.000 lei pentru cofinantare la investitia demarata prin P.N.D.L.,,Modernizare drumuri comunale in comuna Taureni,judetul Mures. 

     -Administratia publica (cap.51.02) – suma de 50.000 lei pentru cofinantare la investitia demarata prin P.N.D.L. ,,Construire sediu administrativ primarie in comuna Taureni,judetul Mures” 

    - Protectia mediului(cap.74.02 )- canalizarea si tratarea apelor reziduale- suma de  18000 lei pentru racorduri apa uzata.

   -  Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) – alimentare cu apa- suma de 17.000 lei pentru bransamente apa potabila.

 

IV. Bugetul alocat  Scolii Gimnaziale  Taureni  capitolul 65.02 ,,Invatamant” se aprobă  ca anexa la bugetul local.

 

           Bugetul local al Comunei Taureni  este  la venituri  in suma de 1.509.000    lei si la cheltuieli in suma de  2.031.000 lei

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                      PRIMAR                         CONSILIER BUGET –CONTAB.     

           BABĂ MIHAI                              OLTEAN OVIDIU                      ILEA ELENA