Bugetul local -anul 2012

H O T A R A R E A NR.5

Din:14.02.2012

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2012

 

            Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere  prevederile Legii nr.293/2011 –privind bugetul de stat pe anul  2012   si   art. 19 alin. 1 lit.a  şi art. 20 alin.1  lit.a din Legea nr.  273/2006 –privind finantele   publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

            Tinand cont de   Raportul  întocmit de  primar şi consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate  înregistrat   sub nr.107/24.01.2012

            Văzând că  sunt îndeplinite   prevederile art.  6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică

            In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale,actualizată

 

 

 

H O T A R E S T E:

 

 

            Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  in suma de 1.083.000 lei  atat la partea de Venituri  cat si la partea de Cheltuieli   conform  anexei  ce pace parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Se aproba bugetul institutiei publice din   venituri  proprii si subventii  din bugetul local  in suma de 4000 lei atat la cap. Venituri  cat si  la cap.  Cheltuieli.

            Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

BABĂ MIHAI

 

 

 

                                                                 Contrasemnează secretar

 

                                                                  Oltean Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA  H.C.L. nr.5/14.02.2012

A.VENITURI :

-         sume defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea buletelor locale-cod 11.02.06– 69.000 lei

-         cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilib.bugetelor locale- cod 04.02.02 -117.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -349.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor materiale,pregatire profesionala si evaluare pentru din institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -31.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul de incalzire cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  -cod 11.02.02 - 1.000 lei

     -   sume  din taxa pe valoarea adaugata pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap cod 11.02.02- 67.000 lei

-         sume alocate de Consiliul Judetean din cota de 18,5% in impozit pe venit pentru bugetelor locale(04.02.04)- 86.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06). -  49.000 lei

    Veniturile proprii :suma de -  243.000 lei

    Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 67.000lei

    Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri:  suma de 4000 lei.

 

 

         Total venituri -1.083.000 lei

 

II.CHELTUIELI :

 

-Administratia publica cap.(51.02) –suma de 403.000 lei  din care suma de 253.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 150.000 lei pentru bunuri si servicii.

-Invatamant ( cap.65.02) –suma de 425.000 lei din care suma de 349.000 lei pentru cheltuieli de personal ,suma de 61.000 lei pentru  finantarea cheltuielilor cu formarea continua si evaluarea personalului, cheltuieli cu evaluarea periodica interna a elevilor,cheltuieli materiale , intretinera curenta si suma de 15.000 lei pentru achitarea investitiei asfaltare teren sport Scoala.

-Protectie civila si protectie contra incendiilor(cont.61.02)- suma de 23.000 lei  din care 17.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 6.000 lei pentru bunuri si servicii.

-Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – la biblioteca :suma de 24.000 lei din care 17.000lei pentru cheltuieli de personal si suma de 7.000 lei pentru bunuri si servicii.

-De la Camin Cultural buget local (cap.67.02)- Se aproba transferul de la bugetul local  suma d de 2.000 lei ,la Camin cultural (buget institutii publice din venituri proprii si subventii din bugetul local,pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta.

     -Asistenta sociala (68.02)- suma de 78.000lei din care :

                  -pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav suma de -  35.000 lei.

-pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap - titlu 57.02 suma 38.000 lei.

      -pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02 –suma de 5000 lei.

 

-Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - suma de 63.000 lei  din care :

-    suma de 30.000 lei pentru iluminatul public.

-         suma de 10.000 lei pentru alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii, pentru bunuri si servicii

-         suma de 23.000 lei   alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale pentru studiu fezabilitate consolidare deal Coltoi.

- La salubritate (cap.74.02 )- suma de 39.000lei pentru colectare,transport gunoi menajer si depozitare,pentru bunuri si servicii

- Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-

       -  suma de 26.000 lei : reparatii curente   drumuri.

 

        TOTAL CHELTUIELI -1.083.000 LEI

 

            Se aprobă  ca anexă la Bugetul local   suma  de  425.000 lei  la capitolul 65.02 ,,Invatamant” (Scoala generală cls. I_VIII Tăureni  începând cu  anul 2012 are dobândită personalitate juridică şi contabilitate proprie).

Suma de 1.613.000 lei reprezentând  excedentul anului precedent  se aprobă  la sectiunea de dezvoltare  fiind   defalcată pe cheltuieli  astfel:

-         cap.70.02 (servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape)- suma de 493.000 lei pentru apa alimentarea cu apa

-         cap.74.02(protectia mediului)- suma de 823.000 lei pentru canalizarea si tratatea apelor reziduale

-         cap.65.02(invatamant)  - 95.000 lei pentru Gradinita cu program normal

-         cap.84.02(drumuri) – 202.000 lei pentru modernizare strazi secundare