Bugetul local -anul 2014

ROMANIA

JUDETUL MURES

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TAURENI

 

PROIECT

H O T A R A R E A NR

Din:

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2014

 

            Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere  prevederile Legii  nr.356 /2013 a bugetului  de stat pe anul  2014  si   art. 19 alin. 1 lit.a  şi art. 20 alin.1  lit.a din Legea nr.  273/2006 –privind finantele   publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

            Tinand cont de   Raportul  întocmit de  primar şi consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate  înregistrat   sub nr.________/____________

            Luând în  considerare   prevederile art.  7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică ,actualizată

            In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale,actualizată

 

 

 

H O T A R E S T E:

 

 

            Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  in suma de              lei  atat la partea de Venituri  cat si la partea de Cheltuieli   conform  anexei  ce pace parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2.Se aproba bugetul institutiei publice din   venituri  proprii si subventii  din bugetul local  in suma de                    lei atat la cap. Venituri  cat si  la cap.  Cheltuieli.

            Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

 

Intocmit Primar

 

OLTEAN OVIDIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa H.C.L.

 

I.VENITURI :

-         sume defalcate din TVA repartizate pentru echilibrarea buletelor locale-cod 11.02.06– 74.000 lei

-         cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilib.bugetelor locale- cod 04.02.02 -130.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor de personal din institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -358.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor materiale,pregatite profesionala si evaluare pentru  institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -43.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea  cheltuielilor de personal prevazute prin hotarari judecatoresti pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -12.000 lei

-          

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul de incalzire cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  -cod 11.02.02 - 3.000 lei

     -   sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap cod 11.02.02- 69.000 lei

-         sume alocate de Consiliul Judetean din cota de 18,5% in impozit pe venit pentru bugetelor locale(04.02.04)- 191.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06). -  109.000 lei

    Veniturile proprii propuse a fi incasate reprezinta suma de -  207.000 lei

    Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 66.000lei

    Subventii  ce se vor primi lunar de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri  suma de 4000 lei.

           Total venituri -1.266.000 lei

-sume prevăzute pentru Proiectul integrat “Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural :  suma de 4.839.000lei suma ce va fi primita de la Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala.-  sume primite in contul platilor efectuate in anul curent -45020401 - 

 

Total general venituri- 6.105.000 lei

 

 

II.CHELTUIELI

Administratia publica (cap.51.02) –  suma de 364.000 lei  din care suma de 194.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 170.000 lei pentru bunuri si servicii.

Fond de rezerva la dispozitia autoritatilir locale( cap.54.02) –suma de 42.000 lei. 

Invatamant ( cap.65.02) –suma de 460.000 lei din care suma de 375.000 lei  pentru cheltuieli de personal 12.000 lei pentru hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala si suma de 73.000 lei pentru  finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu evaluarea periodica  a elevilor,precum si cheltuieli cu bunuri si servicii.

Protectie civila si protectie contra incendiilor(cont.61.02)- suma de 27.000 lei  din care 17.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 10.000 lei pentru bunuri si servicii.

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – biblioteca suma de 24.000 lei din care suma de 15.000lei pentru cheltuieli de personal si suma de 9.000 lei pentru bunuri si servicii.

  Camin Cultural buget local (cap.67.02)- se aprobă transferul de la bugetul local suma de 10.000 lei ,la Camin cultural (buget institutii publice din venituri proprii si subventii din bugetul local),pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta

Servicii recreative si sportive – sport , suma de 10.000lei pentru  susţinerea  echipei  de handbal a Scolii Gimnaziale Taureni

Asistenta sociala (68.02)-  suma de 115.000lei care se repartizeaza:         

-         pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav :suma de -  38.000 lei.

-         pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02 :suma 69.000 lei.

-         pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02 :–suma de 8000 lei.

 

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - suma de 116.000 lei repartizata astfel:

-         suma de 35.000 lei pentru iluminatul public.

-         suma de 65.000 lei pentru alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii,   precum si intabulare imobile   din domeniul public si privat al Comunei Taureni.

-         suma de 16.000 lei –din care 9000 lei(2000 euro) pentru realizarea unui audit a sistemului de iluminat public si studiu de fezabilitate si 7000 lei(1500 euro) pentru realizarea Proiectului Tehnic de iluminat public si a caietului se sarcini.

 La salubritate (cap.74.02 )- suma de 43.000lei pentru colectare,transport gunoi menajer si depozitare,pentru bunuri si servicii

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-

       -  suma de 55.000 lei –pentru reparatii curente  la drumuri,bunuri si servicii

 

                 Total cheltuieli-1.266.000 lei

Suma de 4.839.000 lei ce se va primi de la Fondul  Agricol de Dezvoltarea Rurala pentru realizarea proiectului ,,Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural” se aprobă la titlu 56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR).  

                   Pe capitole se defalca astfel:                                                                        

-         cap.74.02(protectia mediului)- 2.477.000 lei pentru canalizarea si tratatea apelor reziduale

-         cap.84.02(drumuri) – 717.000 lei pentru modernizare strazi secundare

-         cap.70.02(alimentare apa)-1.272.000 lei retea publica de apa potabila

-         cap.65.02(invatamant)-373.000 lei gradinita cu program prelungit

 

Invăţământ: cap.65.02 suma de 460.000 lei    ca anexa la bugetul local.

 

Sectiunea de dezvoltare : suma de 98.855 lei  (rezultată  din execedentul  bugetar al anului precedent) defalcată  astfel:

 

-         cap.74.02(protectia mediului)- 86.855 lei pentru canalizarea si tratatea apelor reziduale

-         cap.84.02(drumuri) – 12.000 lei pentru modernizare strazi secundare

 

        PRIMAR                              PREŞ.DE SEDINŢĂ                          CONSIL.ATRIB.CONTABILIT.

 

OLTEAN  OVIDIU            CĂLUGĂR ANDREEA                                   ILEA ELENA