Bugetul local al comunei Taureni pe anul 2015

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CONSILIUL LOCAL

 

H O T A R A R E A NR.7

Din  :11.02.2015

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2015

 

            Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere  prevederile Legii  nr. 186/2014  a  bugetului de stat pe anul 2015    si   art. 19 alin. 1 lit.a  şi art. 20 alin.1  lit.a din Legea nr.  273/2006 –privind finantele   publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

            Tinand cont de   Raportul  întocmit de  primar şi consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate  înregistrat   sub nr. 210/05.02.2015

            Luând în  considerare   prevederile art.  7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia  publică ,actualizată

            In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale,actualizată

 

 

 

H O T A R E S T E:

 

 

            Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  in suma de 1.922.000   lei  atat la partea de Venituri  cat si la partea de Cheltuieli   ,conform  anexei  ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Bugetul alocat  Scolii Gimnaziale  Taureni  capitolul 65.02 ,,Invatamant” se aprobă  ca anexa la bugetul local.

            Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

BABĂ MIHAI

 

 

 

 

 

                                   Contrasemnează  secretar

 

                           Oltean Maria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa  la H.C.L. nr.7/11.02.2015

 

A.VENITURI :

Impozit pe venit si sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale:

-         cod 21A0402000- 775.000 lei

-         cod 21A110600-   278.000 lei

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata:

                - cod 21A110600- 22.170 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu salariile,sporurile ,indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani,stabilite prin lege precum si a contributiilor aferente acestora ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat  -316.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor materiale,pregatire profesionala si evaluare pentru  institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -41.000 lei

-         sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea  cheltuielilor de personal prevazute prin hotarari judecatoresti pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat -cod 11.02.02 -21.000 lei

       -    sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor cu ajutorul de incalzire cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social  -cod 11.02.02 -4.000 lei

       -   sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap si indemnizatiile acordate persoanelor cu handicap cod 11.02.02- 99.000 lei

    Veniturile proprii : suma :  212.830 lei

    Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 151.000lei

    Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne ,carbuni si combustibili petrolieri  suma de 2.000 lei.

            Total venituri -1.922.000 lei

 

B.CHELTUIELI :

Administratia publica (cap.51.02) –suma de 390.000 lei  din care suma de 220.000 lei pentru cheltuieli de personal si suma de 170.000 lei pentru bunuri si servicii.

Fond de rezerva la dispozitia autoritatilir locale( cap.54.02) – suma de 60.000 lei. 

Invatamant ( cap.65.02) –suma de 452.000 lei din care suma de 341.000 lei  pentru cheltuieli de personal , 21.000 lei pentru hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala si suma de 90.000 lei pentru  finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu evaluarea periodica  a elevilor,precum si cheltuieli cu bunuri si servicii.

Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)- suma de 43.000 lei  din care 18.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 25.000 lei pentru bunuri si servicii.

Alte cheltuieli in domeniul ordinii  publice si sigurantei nationale(cap.61.02) - suma de 49.000 lei  din care 19.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 30.000 lei pentru bunuri si servicii. 

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) – la biblioteca   suma de 29.000 lei din care suma de 19.000lei pentru cheltuieli de personal si suma de 10.000 lei pentru bunuri si servicii.

Camin Cultural (cap.67.02)- suma de 10.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta.

Servicii recreative si sportive – sport  : suma de 15.000lei pentru  echipa de fotbal  a comunei Taureni si echipa de handbal a Scoli Gimnaziale Comuna Taureni.

Asistenta sociala (68.02)-  suma de 128.000 lei care se repartizeaza:         

-         pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav  : suma   -  53.000 lei.

-         pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02  :suma  -69.000 lei.

-         pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02 –suma  - 6000 lei.

 

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - suma de 384.000 lei care a fost repartizata  astfel:

-         suma de 55.000 lei -iluminatul public,bunuri si servicii

-         suma de 44.000 lei  - sistemul de iluminat public si manopera de montaj conform contract nr. 1463 si 1460 /2014,cheltuieli de capital

-         suma de 10.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii .

-         suma de 25.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale,cheltuieli de capital pentru investitia sistem se supraveghere cu camere de luat vederi .

-         suma de 25.000 lei ,alimentare cu apa ,pentru racorduri alimentare front de captare la apa potabila si statii pompare,cheltuieli de capital

-         suma de 15.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale,cheltuieli de capital pentru realizarea strategiei de dezvoltare a localitatii

-         suma de 30.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale,cheltuieli de capital,pentru realizarea planului de urbanism general al localitatii(P.U.G.)

      -    suma de180.000 lei -alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltatii comunale”,cheltuieli de capital pentru punerea in aplicare a proiectului ,, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA IN COMUNA TAURENI JUDETUL MURES,

 

 Protectia mediului(cap.74.02 )- suma de 68.000lei repartizata astfel:

    - suma de 43000 lei , colectare,transport gunoi menajer si depozitare(salubrizare), bunuri si servicii.

     -suma de 25.000 lei ,canalizarea si tratarea apelor reziduale pentru racorduri statii de pompare apa uzata,cheltuieli de capital

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- suma de 293.000 lei pentru drumuri din care:

-         suma de 100.000 lei pentru studii de fezabilitate

-         suma de 100.000 lei pentru proiectare

      -    suma de    94.000 lei pentru bunuri si servicii

            

           Total cheltuieli-1.922.000 lei

C.Excedentul  anului precedent  în sumă  de   2.695.459,94 lei  se repartizează  astfel:

 

Suma de 1.840.000 lei primita de la Fondul  Agricol de Dezvoltarea Rurala pentru realizarea proiectului ,,Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural” primita in anul 2014 si ramasa ca excedent se va folosi in anul 2015 cu aceeasi destinatie si  va fi trecuta pe cheltuiala la titlu 56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR).  

             Pe capitole se defalca astfel:                                                                       

-         cap.74.02(protectia mediului)- 1.232.000 lei pentru canalizarea si tratarea apelor reziduale

-         cap.84.02(drumuri) – 293.000 lei pentru modernizare strazi secundare

-         cap.70.02(alimentare apa)-224.000 lei retea publica de apa potabila

-         cap.65.02(invatamant)-91.000 lei gradinita cu program prelungit

Suma de  502.000 lei  primita de la M.D.R.si Administratie  Publică  se aprobă la cap.84.02,,Drumuri”  pentru  ,,Amenajare drum acces Gradinita cu program prelungit,baza sportiva si capela, aceasta suma a fost primita in anul 2014 si neutilizata si va fi folosita in acest an cu aceeasi destinatie.

Suma de 353.000 lei din excedentul anului 2014  se aprobă la cap.70.02,,Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltatii comunale” pentru  punerea in aplicare a proiectului ,, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA IN COMUNA TAURENI JUDETUL MURES.

 

 

                        PRIMAR                               CONSILIER COMP.BUGET                  PREŞ.DE ŞED. 

 

OLTEAN OVIDIU                                ILEA ELENA                                      BABĂ MIHAI