Bugetul local pe anul 2017 aprobat

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARAREA NR. 19

Din:20.03.2017  

privind  aprobarea bugetului local pe anul 2017

 

 

 

            Consiliul local al comunei  Taureni,judetul  Mures

            Avand in vedere  prevederile Legii  nr. 6/2017  bugetului de stat pe anul 2017 ,coroborate cu    art. 19 alin. 1 lit.a  şi art. 20 alin.1  lit.a din Legea nr.  273/2006 –privind finantele   publice  locale, cu modificarile si  completarile  ulterioare

            Tinand cont de   Raportul  întocmit de  primar şi consilierul  cu  atribuţii buget –contabilitate  înregistrat   sub nr. 698/13.03.2017 și nr.793/20.03.2017

            Luând în  considerare   Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local  și respectarea  prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ,actualizată

            In temeiul  art.36 alin. 1 , alin. 2 lit. b ,  alin.  4 lit. a, art.45 alin .1 si alin.2 lit. a  si art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001- rep. Legea administratiei  publice locale,actualizată

 

 

 

H O T A R Ă S T E:

 

 

            Art.1.Se aproba  bugetul  local al comunei  Taureni  pe anul 2017   in suma de  1.795.000  lei  atat la partea de Venituri  cat si la partea de Cheltuieli   ,conform  anexei  ce face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Bugetul alocat  Scolii Gimnaziale  Taureni  capitolul 65.02 ,,Invatamant” se aprobă  ca anexa la bugetul local.

            Art.3.Primarul si consilierul  cu  atributii  buget- contabilitate vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

RUSU DORINA

 

 

                                                Contrasemnează  secretar

                                               Oltean Maria

 

Anexa H.C.L. nr.____________/______________

VENITURI: TOTAL: 1.795.000 lei

-          cod 21A0402000  - 242.000 lei

-          cod 21A110600 -  109.000 lei

-          cod 21A110500-     16.000 lei

-          cod 21A110600-      101.000 lei

-          cod 21A0402000 – 226.000 lei

-          cod 21A1102200 -  751.000 lei

    Veniturile proprii :239.000 lei

    Cote defalcate din impozit pe venit (04.02.01.) – 108.000lei

    Subventii primite de la alte administratii pentru ajutor incalzire locuinte cu lemne           carbuni si combustibili petrolieri  suma de 3.000 lei.

 

              Total venituri -1.795.000 lei

          CHELTUIELI:

 

           SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Administratia publica (cap.51.02)  - suma de 625.000 lei  din care suma de 420.000 lei pentru cheltuieli de personal , suma de 190.000 lei pentru bunuri si servicii şi suma de 15.000 lei  servicii juridice ,total sume  cheltuieli cu bunuri  și service :205.000 lei

Invatamant ( cap.65.02) – suma de 529.000 lei din care suma de 459.000 lei  pentru cheltuieli de personal si suma de 70.000 lei pentru  finantarea cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cheltuieli cu evaluarea periodica  a elevilor,precum si cheltuieli cu bunuri si servicii .

Invatamant ( cap.65.02)-  suma de 5.000 lei la titlu 57.02 reprezentand tichete sociale.

Protectie civila si protectie contra incendiilor(cap.61.02)- suma de 37.000 lei  din care 27.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 10.000 lei pentru bunuri si servicii.

Alte cheltuieli in domeniul ordinei publice si sigurantei nationale(cap.61.02) - suma de 68.000 lei  din care 42.000 pentru cheltuieli de personal si suma de 26.000 lei pentru bunuri si servicii.

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) –  biblioteca :  suma de 5.000 lei pentru bunuri si servicii.

Cultura,recreere si religie (cap.67.02) –alte servicii culturale :suma de 5000 lei pt.reparații  curente la monumental reprezentativ al eroilor

Camin Cultural (cap.67.02)- suma de 6.000 lei pentru cheltuieli cu bunuri si servicii ,intretinere curenta.

Servicii recreative si sportive –suma de 25.000lei pentru sustinerea Clubului sportiv ,, H.C. ARSENAL TAURENI”

Asistenta sociala (68.02)-  suma de 270.000lei care se repartizeaza:         

-          pentru salariile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav :suma de -  143.000 lei.

-          pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap de titlu 57.02 :suma  115.000 lei.

-          pentru ajutor incalzire locuinta cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri titlu 57.02 –suma de 12.000 lei.

 

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - suma de 50.000 lei care a fost repartizata  astfel:

-          suma de 35.000 lei -iluminatul public,bunuri si servicii

-          suma de 15.000 lei - alte servicii in domeniul dezvoltarii comunale ,bunuri si servicii .

 

 Protectia mediului(cap.74.02 )- suma de 45.000 lei , colectare,transport gunoi menajer si depozitare(salubrizare), bunuri si servicii,si pentru plata contributilei datorate

Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)- suma de 56.000 lei bunuri si servicii- reparatii curente ci cheltuieli materiale.

             

          

      SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

 

Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) - suma 42.000 lei din care:                                                                 

  -  suma de 24.000 pentru sistemul de iluminat public si manopera de montaj conform contract nr. 1463 si 1460 /2014,cheltuieli de capital

-          suma de 18.000 lei pentru bransamente apa potabila- cheltuieli de capital

      Protectia mediului(cap.74.02 )- suma de 18.000 lei pentru racorduri apa uzata – cheltuieli de capital.

      Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-suma de 9.000 lei pentru cofinantare la investitia demarata prin P.N.D.R. modernizarea drumului communal D.C.118

            Total cheltuieli secțiunea de dezvoltare :69.000 lei

 

Excedentul   la finele anului 2016  în sumă de  541.620,79 lei   se repartizează astfel:

    Acoperire goluri de casa  

-  Suma de 20.000 lei  : ,,Sume din anul precedent pentru acoperirea golurilor de casa.

 

 Pentru sectiunea de dezvoltare

 

Suma de 90.000 lei primita de la Fondul  Agricol de Dezvoltarea Rurala pentru realizarea proiectului ,,Prima Infiintare a Retelei Publice de Apa Uzate,Prima Infintare a Retelei Publice de Apa Potabila,Modernizare Strazii Secundare,Prima Infintare Gradinita cu Program Prelungit si Modernizare Camin Cultural” primita in anul 2015 si ramasa ca excedent se va folosi in anul 2017 cu aceeasi destinatie si  va fi trecuta pe cheltuiala la titlu 56.04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR),     repartizata astfel:                                                                       

-    cap.70.02(alimentare apa)-90.000 lei retea publica de apa potabila

     Servicii de dezvoltare publica ,locuinte,mediu si ape(cap.70.02) –suma de 20.000 lei   pentru sistemul de iluminat public si manopera de montaj conform contract nr. 1463 si 1460 /2014,cheltuieli de capital

     Transporturi,drumuri si poduri (cap.84.02)-suma de 123.000 lei pentru cofinantare la investitia demarata prin P.N.D.R. modernizarea drumului communal DC118.

Diferenta de 308.620,79 lei va fi repartizata pe parcursul anului in functie de nevoie.

 

 

 

Suma de 288.620,79 lei din excedentul anului precedent va fi repartizată pe parcursul anului în funcție de nevoie.

 

Suma  prevăzută  la capitolul 65.02 ,,Invatamant”  se aprobă ca anexă ca anexa la bugetul local.

 

 

           Bugetul local al Comunei Taureni  este atat la venituri cat si la cheltuieli in suma de 1.795.000 lei

 

 

 

 

 

 

 

                    PRIMAR,                                                                         Intocmit,

OLTEAN OVIDIU                                                          Consilier ,Ilea Elena

 

Președinde de ședință

   Rusu Dorina