copie proces verbal

23 April 2012

COPIE PROCES VERBAL Incheiat azi 23.04.2012 la sediul Primăriei comunei Tăureni .Consiliul local a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr.59/19.04.2012 .La şedinţă sunt prezenţi toţi consilierii. La începutul şedinţei secretarul comunei Oltean Maria propune aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu din data de 20.03.2012 ; se aprobă în unanimitate de voturi cu 9 voturi „pentru”. Preşedintele de şedinţă Babă Mihai citeşte ordinea de zi : 1.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Generale Tăureni 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local Se aprobă ordinea de zi cu 9 voturi „pentru”. Se trece la primul pct. al ordinii de zi: Secretarul comunei Oltean Maria prezintă Referatul de susţinere a proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 885/19.04.2012.Dna David Gabriela este de acord ca reprezentantul Consiliului local în Consiliul de administraţie să fie desemnat dl primar Oltean Ovidiu iar primarul să desemneze la rândul său o altă persoană din partea instituţiei primarului.Se supune la vot,se votează în unanimitate de voturi cu 9 voturi „pentru”. Se trece la pct.2 . Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar Oltean Ovidiu ce prezintă atât referatul întocmit de dânsul şi consilierul cu atribuţii buget contabilitate cât şi proiectul de hotărâre.Se supune la vot proiectul de hotărâre, se votează în unanimitate de voturi cu 9 voturi „pentru”. În încheiere secretarul comunei Oltean Maria prezintă Consiliului local adresa Instituţiei Prefectului nr. 3476/SIII din 12.03.2012 şi arată pe scurt prevederile Legii asistenţei sociale a persoanelor vârstnice. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Ss indescifrabil