proces verbal şedinţă de consiliu din 04.03.2012

04 March 2012

Copie Proces verbal Incheiat azi 04.03.2012 la sediul Primăriei comunei Tăureni.Consiliul local a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr.31/29.02.2012.La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri,lipseşte dl Luca Ioan (motivat) primarul şi secretarul comunei .Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de consiliu din data de 14.02.2012, se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru”.Şedinţa este prezidată de primarul comunei Tăureni. Preşedintele de şedinţă dl Babă Mihai prezintă ordinea de zi : 1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.15/02.05.2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Tăureni , cu modificări şi completări ulterioare Secretarul comunei Oltean Maria propune adăugarea pe ordinea de zi a unui punct şi anume : 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Tăureni propuse să funcţioneze în anul 2012 -2013 Se aprobă ambele poiecte de hotărâri ca şi ordine de zi în unanimitate de voturi cu 8 voturi « pentru ». Se trece la primul pct. Preşedintele de şedinţă Babă Mihai dă cuvântul dlui primar Oltean Ovidiu care prezintă Consiliului local o Expunere de motive înregistrată sub nr. 388/29.02.2012 , enumeră actele normative care dă dreptul ,fiind şi obligaţia autorităţilor publice locale de a inventaria bunurile ce alcătuiesc domeniul public al comunei ,mai sunt prezentate actele administrative prin care au fost radiate bunuri ,achiziţionate şi scoase din inventar , prezintă proiectul de hotărâre .Secretarul comunei prezintă actele normative ce au stat la baza întocmirii domeniului public şi bunurile ce alcătuiesc inventarul ; se votează cu 8 voturi « pentru « proiectul de hotărâre. La pct.2 de pe ordinea de zi primarul citeşte Referatul întocmit de primar şi secretar înregistrat sub nr.400/01.03.2012 şi proiectul de hotărâre întocmit de primar .După analizarea referatului şi a proiectului de hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre ce se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi « pentru » . La finalul şedinţei primarul comunei prezintă o cerere înaintată de directorul şcolii prin care aduce în atenaţia Consiliului local rezultatele notabile ale echipei de handbal din cadrul Şcolii Generale Tăureni şi solicită suma de 1700 lei pentru Olimpiada –Faza interjudeţeană a cupei ONSS care să acopere serviciile de cazere , masă ,arbitraj ; spune că se va consulta cu contabilul Primăriei pentru a rezolva favorabil această cerere . Discuţiile i-au sfârşit ,drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Primar Secretar Preş. de şed. Membrii Ss indescifrabil