proces verbal şedinţă de consiliu din 31.01.2012

31 January 2012

Copie Proces verbal Încheiat azi: 31.01.2012.Consiliul local a fost convocat prin Dispoziţia primarului nr.5/27.01.2012 .La şedinţă sunt prezenţi 8 consilieri, lipseşte dna Rusu Dorina(motivat).La începutul şedinţei secretarul comunei propune aprobarea procesului verbal al şedinţei de consiliu din data de 28.12.2012, arată că a fost afişat la sediul Primăriei şi pe siitul Primăriei. Preşedintele de şedinţă dna David Gabriela citeşte ordinea de zi: 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea veniturilor ce rezultă din creşterea şi valorificarea animalelor, păsărilor şi a altor bunuri realizate în gospodărie şi aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat „Siguranţă în mediul rural 2012” 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării /aderării Scolii generale cls. I_VIII Tăureni la consorţiul şcolar constituit: Scoala Generală nr.1 Luduş, Grup Scolar Industrial Luduş,Şcoala Generală cls. I_VIII Aţintiş 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării păşunilor comunale prin atribuire directă a contractului de concesiune în favoarea Filialei Locale a Crescătorilor de Taurine Tăureni Se supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru”. Se trece la primul pct. de pe ordinea de zi.Preşedintele de şedinţă dă cuvântul secteraului comunei care prezintă proiectul de hotărâre ,referatul de susţinere şi aduce în atenţia Consiliului Local modificările ce s-au adus Legii nr.416/2001 şi a Legii nr.277/2010. Se trece la pct.2 de pe ordinea de zi.Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei Oltean Maria -secretarul comunei care prezintă Consiliului local atât proiectul de de hotărâre cât şi Raportul de susţinere întocmit de primar.Se supune la vot proiectul de hotărâre , se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru”. Se trece la pct.3 .Tot secretarul comunei prezintă Consiliului local atât proiectul de hotărâre cât şi Referatul de susţinere întocmit de primar şi secretar împreună cu cererea formulată de directorul şcolii.Se supune spre aprobare proiectul de hotărâre , se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru”. Se trece la pct.4. La acest punct secretarul comunei Oltean Maria citeşte proiectul de hotărâre iniţiat de primar şi referatul de susţinere , aduce lămuriri referitoare la Legea nr.214/2011 pentru organizarea ,administrarea şi exploatarea pajiştilor.Dl Luca Ioan nu este de acord cu concesionarea păşunilor pe durata de 10 ani şi propune concesionarea păşunilor aparţinând comunei numai pe 1 an , cu posibilitatea prelungirii contractului anual , prin hotărâre de consiliu.Se supune la vot această ultimă variantă ,se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru”. Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Ss indescifrabil