Proces verbal şedinţa de consiliu din data de 27.08.2012

27 august 2012

Copie

PROCES VERBAL

 

  Încheiat  azi  27 august  2012 la sediul  Primăriei  comunei Tăureni.Consiliul local  a fost convocat prin  Dispoziţia primarului nr. 127 /23.08.2012 în  şedinţă  ordinară de lucru. La şedinţă  sunt prezenţi  primarul,secretarul şi  8  consilieri ,lipseşte dl  Babă  Mihai. Şedinţa este deschisă  de  primarul comunei  Tăureni  Oltean Ovidiu .Secretarul comunei  Oltean Maria  supune spre aprobare  procesul verbal al şedinţei  anterioare din  2 august 2012.  S-a votat cu 8 voturi „pentru” .

  Secretarul comunei  Oltean Maria  arată  consiliului local că preşedintele de şedinţă  Babă  Mihai  lipseşte , aşa că se va alege un nou preşedinte de şedinţă.Dl viceprimar  Moldovan Mircea propune ca preşedinte de şedinţă  pe dna Rusu  Dorina; nu  mai sunt alte propuneri ,se supune la vot,se votează în unanimitate de voturi  cu 8 voturi „pentru”.

Preşedintele de şedinţă  Rusu  Dorina propune aprobarea ordinii de zi  pe care o prezintă  punctual:

1.Proiect de hotărâre  privind  stabilirea mandatului reprezentantului

comunei  TĂURENI în Adunarea Generală a Asociaţilor   ADI „ ECOLECT MUREŞ”

2.Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului  de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Tăureni

  3.Informare privind activitatea  asistenţilor personali  pe semestrul I al anului  2012

Se supune spre aprobare ,se votează  în  unanimitate de voturi  cu 8 voturi  „pentru” .

Se trece la pct.1 de pe ordinea de zi .La acest punct secretarul  comunei  Oltean Maria  citeşte proiectul de hotărâre ,expunerea de motive   întocmită  de primarul comunei  Tăureni  şi prezintă  cadrul legal de constituire a asociaţiei  acesteia.Se supune la vot, se votează în unanimitate de voturi  cu 8 voturi „pentru”.

  Se trece la  pct.2 de pe ordinea de zi.Preşedintele de şedinţă  dă  cuvântul  tot secretarului  comunei  care prezintă  atât  proiectul de hotărâre cât şi  Raportul  de specialitate întocmit  de primar şi şef S.V.S.U.;arată structura Planului, riscurile la care comuna este expusă , ca de exemplu :alunecări de teren ,poluarea apei,transport şi depozitare produse periculoase pe D.J. nr. 151 ce străbate localitatea ,riscuri de incendiu, riscuri biologice.Se supune la vot, se votează în unanimitate de voturi cu 8 voturi „pentru „ proiectul de hotărâre.

  Se trece la pct.3 de pe ordinea de zi.Tot secretarul comunei  Oltean Maria prezintă  în plenul  Consiliului local  o  Informare  întocmită de consilierul cu atribuţii în  asistenţă  socială , sunt prezentate  drepturile şi obligaţiile asistenţilor  personali  angajaţi de către primărie , aceşti sunt  în  nr. de 3  pentru  cei trei minori :Chiorean Teodor ,Săvîşcă  Darius –Constanti şi  Horincaş  Darius-  Claudiu .

  Discuţiile i-au  sfârşit, drept pentru care  am încheiat  prezentul proces verbal.

 

 

  Primar   Secretar  Preş.de şed.  Membrii

 

 

  Ss indescifrabil,