Proces verbal şedinţă de consiliu din data de 27.12.2012

27 December 2012

COPIE

PROCES VERBAL

 

 

  Încheiat azi  27.12.2012 la sediul  Primăriei  comunei  Tăureni.Consiliul local al comunei  Tăureni  a fost  convocat  prin  Dispoziţia primarului nr.222/21.12.2012.La şedinţă  sunt prezenţi toţi  consilierii.

  Şedinţa este deschisă  de secretarul  comunei  ;  propune aprobarea procesului verbal  din data de 29.11.2012 .Se supune la vot , se votează în unanimitate de voturi  cu 9  voturi „pentru”.

  Preşedintele de şedinţă  dl  Mureşan Gheorghe  prezintă  ordinea de zi  şi o  supune spre aprobare:

 

  1. Proiect de  hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013  în
comuna Tăureni

  2. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de  3500 lei în vederea organizării  „Pomul de Crăciun  2012  „ pentru  elevii  şi preşcolarii Scolii Generale  şi  Grădiniţei din  comuna Tăureni

  3.Proiect de hotărâre privind  validarea  Dispoziţiei primarului nr.214/12.12.2012 privind rectificarea  bugetului local

Se supune la vot ordinea de zi, se votează în unanimitate  de voturi  cu 9  voturi „pentru”.

  Se trece la primul  pct.Preşedintele  de şedinţă  dă  cuvântul  dlui primar  care citeşte  Referatul  de specialitate înregistrat  sub nr. 2251/28.11.2012  şi proiectul  de hotărâre , fiind înserate actele normative  ce obligă  consiliile locale  de a aproba impozitele şi taxele locale pe anul 2013.Secretarul  comunei  prezintă  modificările ce au fost  aduse  Codului  Fiscal  pe parcursul  anului  2012 inclusiv scutirile  prevăzute de Codul  Fiscal  în art.257. Consilierii  locali  nu sunt de acord cu majorarea impozitelor  şi taxelor  locale pentru anul fiscal  2013 , numai în cazul în care legiuitorul  în mod  expres obligă Consiliile  locale  majorarea  acestora  cu rata inflaţiei.Se supune la vot  proiectul  de hotărâre  cu anexa ataşată , se votează  în  unanimitate de voturi  cu 9 voturi „pentru” inclusiv scutirile  pentru impozitul  pe teren prevăzut  de art. 257 din Codul  Fiscal .

  Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi.

  Preşedintele de şedinţă  dă  cuvântul  dlui primar  ce prezintă  Referatul  înregistrat sub nr. 2356/2012 şi proiectul  de hotărâre.Se supune la vot  ,  se votează în unanimitate  de voturi  cu  9 voturi „pentru”.

  Se trece la pct. 3 de pe ordinea de zi .Tot primarul  comunei  Oltean Ovidiu  prezintă  atât  Referatul  de specialitate  înregistrat  sub nr. 2395/2012  cât şi proiectul  de hotărâre  iniţiat  de dânsul .Se supune la vot ,  se votează  în unanimitate de voturi  cu 9 voturi „pentru”  proiectul de hotărâre.

  La finele şedinţei  primarul  comunei  Tăureni  propune acordarea calificativului  pentru  secretarul  comunei  Tăureni ; Consiliul local  acordă  calificativul  „Foarte bine” secretarului  comunei  Tăureni  Oltean Maria, cu 9 voturi  „pentru „.

  Discuţiile i-au  sfârşit  , drept pentru care  am încheiat prezentul  proces verbal.

 

  Ss  indescifrabil,