cerere tip transcriere certificat eliberat de autorităţi straăine

Domnule Primar 

  Subsemnatul /a  , fiul /fiica  lui   şi  al lui ,născut/ ă la data de   în   jud. , domiciliat în localitatea  ,Str.  ,nr.   ,judeţul  ,posesor al  C.I./B.I. Seria  nr.   eliberat de   la data de  vă rog  să aprobaţi transcrierea ,în registrele de stare civilă  române , a certificatului  de naştere /căsătorie /deces   eliberat  de autorităţile   privind pe  .

  Anexez  certificatul  ,în original şi copie legalizată ,precum şi traducerea legalizată şi procura.

 

  Data : ______________  Semnătura

 

 

 

 

 Domnului primar  al comunei  Tăureni, judeţul  Mureş