Formulare -Legea nr.544/2001,Reclamatie administrativa 1,Reclamatie administrativa 2

C E R E R E
PRIMĂRIA COMUNEI __________________
Localitatea ______________, str.____________, nr.__
Data ________________________
Stimate domnule/Stimată doamnă ___________________________________
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaŃiile de interes public. Doresc să primesc o
copie de pe următoarele documente :
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Doresc ca informaŃiile solicitate să îmi fie furnizate, în format
______________, la următoarea adresă:_________________________________
______________________________________________________________________
Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a
documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Vă mulŃumesc pentru solicitudine,
_________________________
(semnătura petentului)
Numele si prenumele petentului ___________________________________
Adresa ___________________________________________________________
Profesia (opŃional)_______________________
Telefon (opŃional)________________________
Fax (opŃional) ___________________________
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ
PRIMĂRIA COMUNEI __________________
Localitatea ______________, str.____________, nr.__
Data ________________________
Stimate domnule/Stimată doamnă ___________________________________
Prin prezenta formulez o reclamaŃie administrativă, conform Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public,
întrucât la cererea nr. ____________ din data de _____________________
am primit un răspuns negativ, la data de _____________________________
într-o scrisoare semnată de __________________________________________
(se completează numele respectivului funcŃionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaŃiilor de
interes public, din următoarele considerente:_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi
informaŃiile de interes public solicitate în scris(în format
electronic), considerând că dreptul meu la informaŃie, conform legii,
a fost lezat.
Vă mulŃumesc pentru solicitudine,
_________________________
(semnătura petentului)
Numele si prenumele petentului ___________________________________
Adresa ___________________________________________________________
Profesia (opŃional)_______________________
Telefon (opŃional)________________________
Fax (opŃional) ___________________________
RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ
PRIMĂRIA COMUNEI __________________
Localitatea ______________, str.____________, nr.__
Data ________________________
Stimate domnule/Stimată doamnă ___________________________________
Prin prezenta formulez o reclamaŃie administrativă, conform
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes
public, întrucât la cererea nr. _________ din data de ________________
nu am primit informaŃiile solicitate în termenul legal, stabilit de
lege. Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaŃiilor de
interes public, din următoarele considerente:_________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi
informaŃiile de interes public solicitate în scris (în format
electronic), considerând că dreptul meu la informaŃie, conform legii,
a fost lezat.
Vă mulŃumesc pentru solicitudine,
_________________________
(semnătura petentului)
Numele si prenumele petentului ___________________________________
Adresa ___________________________________________________________
Profesia (opŃional)_______________________
Telefon (opŃional)________________________
Fax (opŃional) ___________________________