Impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2018

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.2

Din:09.01.2018

Privind  stabilirea  impozitelor şi taxelor  locale pentru  anul  fiscal  2018

 

Consiliul Local al comunei  Tăureni ,judeţul Mureş

Având în vedere  :

-prevederile  Titlului IX a Legii nr. 227/2015 privind Codul  Fiscal , cu modificările și  completările ulterioare , Legea nr. 196/2017 – pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

-prevederile  art. 16 alin. 2 , art.20 alin.1 lit. b ,art.27  și art 30 din Legea  nr.273/2006  privind  finanţele publice locale,  actualizată coroborat cu  art.27 din Legea nr.215/2001- rep.actualizată

Luând în considerare Raportul  întocmit de Compartimentul  buget contabilitate ,impozite şi taxe înregistrat sub nr. 2753/03.11.2017

Ținând cont de respectarea dispozițiilor art . 7  din Legea nr.  52/2003 privind transparenta decizionala si a Legii nr. 544/2001 privind liberul  acces la informatiile de interes  public,actualizată

În temeiul art. 36 alin.1 , alin.2  lit.b ,alin. 4 lit „.c „ ,  art.45 alin.1 , alin. 2 lit.c  şi art. 115 alin.1 lit. „a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2018  se stabilesc începând cu  data de 1 ianuarie 2018  conform Anexei  care face parte din prezenta hotărâre .

Art.2.(1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate  sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
  (2)Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.
  Art.3. Impozitul anual pe clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale  , pe clădirile cu destinaţie mixtă ,pe teren, pe mijloacele de transport și taxa pentru afişaj  în scop de reclamă şi publicitate, datorate bugetului  local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art.4.Bonificaţia  prevăzută  la art. 462 alin.2 , la art. 467 alin.2 şi art.472 alin.2 din Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal  pentru plata cu  anticipaţie a impozitelor locale datorate pentru întregul an  de către contribuabili , până la data de 31 martie 2017 se stabileşte după  cum urmează :

  -10% în cazul  impozitului  pe clădiri

  -10% în cazul impozitului  pe teren

  -10% în cazul impozitului  pe mijloacele de transport

Art.5.Se aprobă plafonul de 100 lei de la care se constituie lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei Tăureni.

Art.6. Se aprobă plafonul de 100 lei de la care se constituie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local al comunei  Tăureni.

Art.7. Lista se publică trimestrial, pe site-ul Primăriei comunei  Tăureni , până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei.

Art.8. Înainte de publicarea listei, persoana responsabilă  din cadrul Compartimentului buget-contabilitate, impozite şi taxe ,achiziții publice  din cadrul Primăriei comunei  Tăureni , are obligaţia notificării debitorilor cu debitele fiscale restante.

Art.9.Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se plăteşte lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Art.10.Creanţele fiscale restante  aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori.

Sancţiuni

Art.11. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 33/ 19.12.2016 îşi încetează aplicabilitatea.
  Art. 12. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  Primarul  prin  compartimentul  buget-contabilitate, impozite şi taxe locale şi achiziţii publice.

  Art.13. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului  Mures  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei  Taureni.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

RUSU DORINA

  Contrasemnează secretar

  Oltean Maria

 

  ANEXA  cuprinzand  impozitele si taxele locale pe anul 2018

 

 

ANEXA NR.1

A. Calculul impozitului pe clădirile rezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

 

(conform art. 457 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2). Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin inmultirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprirnată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

 

 

 

 

 

Valoarea impozabila –lei/mp

Cu instalatii de apa, canalizare,inst.electrica si incalzire(conditii cumulative)

Fara instalatii de apa, canalizare, inst. electica, incalzire

A. Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic

1000

600

B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, piatra naturala din caramida nearsa, valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/ sau chimic 

300

200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/ sau chimic

 

200

 

175

D. Cladire anexa cu peretii exteriori din lemn  din piatra naturala ,caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte materiale supuse unui tratament termicsi/ sau chimic

 

 

 125

 

 

75

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/ sau mansarda, utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladirii prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii

75% din suma care s-ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisil si/ sau mansarda, utilizate in alte scopurii decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii

50% din suma care s-ar aplica cladirii

(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoarc materialului cu ponderea cea mai mare.

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor seţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

 (5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin Inmultirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

 

Zona în cadrul localității

Rangul localității

 

IV

V

A (sat Taureni )

1,10

1,05

B (sat Moara de jos , sat Fanate)

1,05

1,00

 

 (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a)cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la datade 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la datade 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

B. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice (conform art. 458 I,egea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile care poate fi:

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform lit. A.

 

C. Calculul impozitului pe clădirile cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice (conform art. 459 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1)in cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform lit. A cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform lit. B

 

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform lit. A.

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidențial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică urtnătoarele reguli:

a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicioactivitate economică, impozitul se calculează conform lit. A;

b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei caredesfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform lit. B.

 

D. Calculul impozitului/taxai pe clădirile deţinute de persoanele juridice

(conform art. 460 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) in cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a)ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal din cadrul Primăriei comunei Taureni

b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f)în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarca impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost -pronunţată o hotărâre detinitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

E. Plata impozitului/taxei

(conform art. 462 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10% în cazul persoanelor fizice şi  juridice.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat bugetului local al comunei Taureni de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza comunei Taureni , prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

F.  Scutiri

(conform art. 456 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a Unității Administrativ - Teritoriale comunei Taureni , cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relație cu persoane juridice de drept public;

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea 4proprie a acestora;

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor Inflinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caractcr umanitar, social şi cultural;

d)clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociațiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

e)clădirile funerare din cimitire şi crematorii;

f) cladirile utilizate de unitaţile şi instituţiile de Invaţamânt dc stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţiaîncaperilor care sunt folosite pentru activitaţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţioneaza potrivit Legii nr. 263/2007privind înflinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;

g)clădirile unei instituţii sau unitaţi care funcţioneaza sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetarii Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activitaţi economice;

h)clădirile unitaţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;

i)cladirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea în materia ajutorului de stat;

j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia incaperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

k) cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activitaţi econornice;

l)cladirfie aferente infrastructurii feroviare publice;

m)clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activitaţi econornice;

n)cladirife aferente capacitaţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activitaţi economice;

p)clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificari prin Legea nr.111/2007, cu modificările şi completarile ulterioare;

q)clădirile aflate în domeniul public al statului Şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecasatorite ale veteranilor de război;

s) cladirea folosită ca domiciliu aflată în proprictatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute Ia art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 1n strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completarile ulterioare;

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetaţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publica, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţa de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia încaperilor care sunt folosite pentru activitaţi economice;

v)cladirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrarti arhivei, precum şi cladirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

w)cladirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;

x)clădirile utilizate pentru activităţi social-umanitare

y) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 , republicata  , cu modificarile si  completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectiunea de interes public

 

  ANEXA NR.2

 

Impozitul pe teren  si taxa pe teren

 

A. Calculul impozitului/taxei pe teren

.

Alin. (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

Alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii (curte), impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

 

Nivelurile impozitului/taxei pe rangurii de localitatilei/ ha

Zona in cadrul localitatii

Sat Taureni- Rang IV

Zona A

Sat Fanate si Moara de Jos- Rang V, Zona B

 

889

711

 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, în lei pe hectar :

 

 

 

 

 

 

Zona lei/ha

A

  B

1.

Teren arabil

28

21

2.

Pasune-fineata

21

19

3.

Vie

46

35

4.

Livada

53

46

5.

Padure sau alt teren cu veg.forestiera

  28

21

6.

Teren cu ape

15

13

7.

Drumurii si cai ferate

X

X

8.

Teren neproductiv

X

X

 

 (5)  Suma stabilita conform tabelului de mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator tabelului urmator.

 

 

 

RANGUL LOCALITATI

COEFICIENTUL DE CORECTIE

IV

1,10

V

1,00

 

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (6) numai dacă indeplinese, cumulativ, următoarele condiţii:

a)au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b)au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin inmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, sumă ce, pe baza criteriilor economice şi sociale, precum şi a necesităţitor bugetare, specific comunei  TAURENI se menţine la nivelul anului 2015, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzator zonelor si rangului comunei TAURENI.

 

 

 

 

IMPOZITUL/ TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN  lei / ha.

Zona  A

Zona  B

Nr.

Crt.

 

 

 

 

 

 

1.

Teren cu constructii

31

28

2.

Teren arabil

50

48

  3. 

Pasune-Fineata

28

26

4.

Vie pe rod

55

53

5.

Vie pana la intrarea pe rod

X

X

6.

Livada pe rod

  56

53

7.

Livada pana la intrarea pe rod

  X

X

8.

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

  16

14

9.

Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de productie 

X

X

10.

Teren cu apa , altul decat cel cu amenajari piscicole 

6

5

11.

Teren cu amenajarii piscicole

34

31

12.

Drumuri si cai ferate

X

X

13.

Teren neproductiv

X

X

(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de inregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice

C. Plata impozitutui şi a taxei pe teren

(conform art. 467 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorcă o bonificaţie de 10% în cazul persoanelor fizice şi juridice.

(3) Impozitul pe teren, datorat bugetului local al comunei TAURENI de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) in cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza comunei TAURENI, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 D. Scutiri

(conform art. 464 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a Unităţii Administrativ - Teritoriale a comunei TAURENI , cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;

b) terenurile aflate în dorneniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;

c) terenurile fundaţiilor inflinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a intreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;

d)terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi cornponentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice;

e)terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;

f) terenurile utilizate de unităţile şi instituliiile de invăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţionezc provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modifIcările şi completările ulterioare;

g)terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice;

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de imbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, prccum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului;

j)terenurile degradate sau poluate, induse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;

k)terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau si Ivicultură;

l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă;

m)terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice;

n)terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea în materia ajutorului de stat;

o)terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;

p)terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înflinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

q)terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale vctcranilor de război;

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute  la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv areprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul 1 de invaliditate;

u)terenurile aflate în proprictatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

v)terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;

w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani;

x)terenurile deţinute sau utilizate de către Intreprinderile sociale de inserţie;

y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

   (z) cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 , republicata  , cu modificarile si  completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectiunea de interes public

 

ANEXA  NR.3

  Impozitul pe mijloacele de transport

 

A. Calculul impozitului

(conform art. 470 Legea nr. 227/2015 - Codul fiscal)

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol.

(2) in cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în functie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin inmultirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor,

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tractiune mecanică

Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)

1

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

  8

2

Motociclete, triciciuri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de pestei 1.600 cm3

  9

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

  18

4

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv

  72

5

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

  144

6

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

  290

7

Autobuze, autocare, rnicrobuze

  24

8

Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până 1a 12 tone, inclusiv

  30

9

Tractoarc înmatriculate

  18

II. Vehicule înregistrate

1

Vehicule cu capacitate cilindrică

Lei/200 cm3

1.1

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

  3

1.2

Vehicule Inregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

  5

2

Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată

  50

 

(3) 1n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.

(4) in cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) in cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor,

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I

2 axe 

 

1

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

  0

  133

2

Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 

  133

  367

3

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

  367

  517

 

 

 

4

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1.169

5

Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

II

3 axe

 

1

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

2

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

3

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

474

615

4

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

5

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1.472

6

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1.472

7

Masa de cel puţin 26 tone

947

1.472

III

4 axe

 

1

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

2

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

3

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1.545

4

Masa de cel