Impozite şi taxe pt.anul 2012

ROMANIA JUDETUL MURES CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAURENI HOTĂRÂREA NR. 37 Din:28.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012 Consiliul local al comunei Taureni,judetul Mures Având în vedere prevederile Titlului IX privind impozitele si taxele locale a Legii nr.571/2003 –Codul Fiscal ,cu modificările şi completarile ulterioare, O.U.G. nr.30/2001 , Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, actualizată ,art.5 alin.1 si 2 ,art.27 şi art.30 a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale ,cu modificările şi completările ulterioare,a Titlului VII din Legea nr. 247/2005 coroborat cu prevederile HGR nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilare acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010 Tinand cont de Legea nr. 303/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi , a Legii nr. 76/2010 ,a Legii nr. 448/2006 ,cu modificarile si completarile ulterioare si a Referatului inregistrat sub nr. 2375/10.11.2011 intocmit de catre consilierul cu atributii in taxe si impozite locale Luând în considerare prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public In temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.1 ,alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c) şi al prevederilor art.45 alin.1 , alin. 2 lit.c si art.115 alin. 1 lit. b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. HOTĂREŞTE: Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, în sume fixe sau cote procentuale, pentru anul 2012 , astfel cum sunt redate în Anexa la prezenta hotărâre. Art.2. Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru neplata la termenele enunţate la alin.1, contribuabilii datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare. Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către persoanele fizice, până la data de 31.03.2011 , se acordă o bonificaţie de 10% . Art.4.Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaraţiei de impunere constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor art. 294 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Art.5.Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe anul 2012 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2012. Art.6. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.30/ 10.12.2011 îşi încetează aplicabilitatea. Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul prin compartimentul buget-contabilitate, impozite şi taxe locale. Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Mures în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Taureni. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ DAVID GABRIELA Contrasemnează secretar Oltean Maria